Algemene verkoopsvoorwaarden.

  1. Betalingsvoorwaarden: Elke factuur is contant of per bank en zonder korting uiterlijk betaalbaar binnen de maand. Bij aankoop in de webshop dient de bestelling betaald te worden alvorens deze wordt verzonden of bij afhaling. Niet akkoord met de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Facturen niet betaald op vervaldag zullen , zonder ingebrekestelling en van rechtswege verwijlintersten opbrengen van 1.5% per maand of begonnen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%, met een minimum van €75. Bij elke niet-betaling op de vervaldag behouden we ons het recht om de totaliteit van de schuld onmiddellijk op te eisen en lopende contracten of volgende leveringen op te schorten.
  2. Verpakkingen en leeggoed: Het leeggoed (bakken, vaten, flessen, cylinders, paletten en andere verpakkingen) blijft eigendom van de brouwerij. De som die de koper als waarborg betaalt, vertegenwoordigt slecht een deel van de waarde van de in bewaring gegeven verpakking. De waarde van het gefactureerde leeggoed zal slechts terugbetaald worden wanneer dit leeggoed teruggegeven wordt in goede staat in onze brouwerij binnen ten hoogste een termijn van 6 maand. Wanneer de terugzending van leeggoed niet gebeurt binnen de opgegeven termijn en /of na verzending van een aangetekende brief, of wanneer zij niet in goede staat wordt terugbezorgd, heeft de brouwerij het recht de werkelijke kostprijs, tegen nieuwwaarde op te eisen. Tevens kan de brouwerij verdere orders of verkopen opschorten tot teruggave van de verpakkingen of betaling van de tegenwaarde heeft plaatsgehad.
  3. De geleverde goederen blijven eigendom van de brouwerij zolang de verschuldigde koopsom door de koper niet volledig aan de brouwerij is voldaan.
  4. Annulatie: Bij annulatie van een bestelling na aanmaak koerier of zendbon én voor vertrek bestelling dient de klant een forfaitaire vergoeding van 20% van de waarde van de bestelling te betalen.
  5. Levering en transport a) (exl. pakketlevering per koerier): Bij directe levering verbindt de klant er zich toe de plaats of ruimte van levering toegankelijk te maken. Voor verzending buiten een straal van 30 km van de brouwerij en naar het buitenland, reizen de goederen voor rekening en risico van de koper. De koper heeft uitsluitend verhaal tegen de vervoerder in geval van schade of tekorten en dient de brouwerij hier binnen de 2 werkdagen na levering mede met de vervoerder van op de hoogte te stellen. Wanneer de goederen door ons of een door ons aangeduide vervoerder geleverd worden, is het lossen ten laste van de koper. Voor de goederen die naar het buitenland verzonden worden geldt een ‘FCA - Free Carrier policy’. Regeling en kosten van transport vanaf de brouwerij vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Deze dient op de orderbevestiging alle nodige informatie en vereisten te vermelden met het oog op de uitklaring van de goederen. Kosten of vertraging in de aflevering door het niet naleven van deze verplichting zijn ten koste van de koper. b)Voor levering van pakketten besteld via de webshop ontvangt de koper een track and trace link. De koper verbindt er zich toe een correct afleveradres aan te leveren waarop levering correct kan gebeuren. Een levering wordt 2 maal aangeboden. Bij het niet veilig kunnen afleveren van de goederen door de koerier op de via track and trace aangeleverde momenten zijn alle bijkomende leverkosten voor extra aanbieding voor de koper.
  6. leveringstermijn: De levertermijn wordt enkel bij wijze van indicatie opgegeven en bindt ons niet. Vertraging in de levering geeft na bestelling geen recht op schadevergoeding, verbreken van de overeenkomst, weigering van de bestelling of weigering het factuurbedrag te betalen.
  7. Algemene klachten (niet betrekking op vervoer) in verband met de koopwaar worden na 8 dagen van aflevering niet meer aanvaard. Bij rechtstreekse levering, wordt bij aanvaarding van de zending de koper geacht de koopwaar te bekijken en kennen en vervalt de aansprakelijkheid van de brouwerij. Wanneer een verborgen gebrek zou blijken, dient deze per aangetekende zending uiterlijk binnen de 30 dagen na levering overgemaakt worden aan de brouwerij, buiten deze termijn wordt elke aansprakelijkheid hieromtrent afgewezen. Wij zijn niet verantwoordelijk in geval van verlies en/of schade ten gevolge van een fabricagefout van de verpakkingen. De aansprakelijkheid van de brouwerij is sowieso beperkt tot het vervangen van de betreffende goederen. De handelsrechtbank van Oudenaarde of het vredegerecht van Herzele zijn bevoegd gebeurlijke verschillen te beslechten.
  8. Returns aankoop webshop: De Belgische Wet op de Handelspraktijken, de Informatie en de Bescherming van de Klant van 12 april 2010, bepaalt dat de koper een bedenktijd van 14 kalenderdagen heeft voor alle producten die hij bij Brouwerij De Ryck koopt. Deze termijn gaat in zodra u of een door u aangewezen persoon de goederen heeft ontvangen. Tijdens deze periode verwachten wij dat u zorgvuldig met de goederen en het verpakkingsmateriaal omgaat. Het recht om de aankoop te annuleren is niet mogelijk wanneer het product en het verpakkingsmateriaal niet meer origineel, onbeschadigd en ongebruikt zijn. Wanneer u de aankoop wilt annuleren, dient u ons hiervan telefonisch of per brief op de hoogte te stellen binnen 14 kalenderdagen na de dag van levering van de goederen. De goederen moeten onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in de originele verpakking) uiterlijk 14 dagen na levering worden geretourneerd. De verzendingsdatum is de controledatum. Alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending worden gevoegd, evenals het nummer van uw bankrekening. De koper betaalt de verzendkosten van de geretourneerde goederen. Ondergestempelde of niet gestempelde zendingen worden altijd geweigerd en worden teruggestuurd naar de koper. Brouwerij De Ryck stuurt het volledige bedrag van de aankoop terug, binnen de 30 dagen na terugzending van de goederen. Indien de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht worden teruggestuurd, wordt het bedrag van de aankoop, inclusief de verzendingskosten, niet of niet volledig teruggestort. Het product blijft in dit geval uw eigendom. Op uw verzoek kunnen de goederen naar u worden teruggestuurd onder voorwaarde van betaling van de verzendkosten.Terugbetaling is niet mogelijk wanneer een product versleten is of op andere wijze beschadigd is. De goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: Brouwerij De Ryck, Kerkstraat 24, B-9550 Herzele - BELGIË
  9. De koper verbindt zich ertoe de goederen (bieren en bierproducten) koel en in ideale omstandigheden te bewaren.
  10. Onze algemene voorwaarden primeren op de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant volgens het principe van het eerste woord. Iedere bestelling betekent een aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.
© 2022 Brouwerij De Ryck - BTW BE 0426.062.305 - sitemap - privacy policy - cookie policy Quoted: Websites met méér
135 jaar bierpassie , ons geschenk aan u!
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Brouwerij De Ryck gebruik van cookies. Meer informatie   OK